Behandling av personuppgifter

Ålem Energi ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till oss, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos oss. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror Ålem Energi sina personuppgifter.

Ålem Energi behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Laglig rätt

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund, det kan till exempel vara ett avtal (anställningsavtal eller avtal med en kund).

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det är den personuppgiftsansvariga myndigheten som ansvarar för dina personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Ålem Energi i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

·         Person- och kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer.

·         Betalningsinformation: fakturainformation, bankkontonummer, med mera.

·         Finansiell information: din inkomst.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Ålem Energi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla ditt data inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig.

Sidan publicerades 14 februari 2023