Ersättning vid strömavbrott

Ellagen reglerar hushållens och företagens rätt till en rimlig kompensation för de svårigheter som uppstår vid elavbrott som är minst tolv timmar.

Vad innebär reglerna för elkunden?

Nätföretag är skyldiga att betala en schablonersättning till elanvändare vid oplanerade elavbrott som varar mer än tolv timmar. Ju längre avbrottet varar desto högre är ersättningen

För att kunna få ersättning måste din fastighet bara påkopplad på elnätet när avbrottet påbörjades. Du måste också ha fullgjort din betalningsskyldighet enligt våra allmänna avtalsvillkor.

Ellagen (1997:857) på Sveriges Riksdags webbplats

Information om ersättning vid elavbrott på Energimarknadsinspektionens webbplats

 

Ersättningen betalas inte ut om:

  • avbrottet beror på egen försummelse,
  • avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet,,
  • avbrottet ligger utanför Ålem energis kontrollansvar,
  • avbrottet beror på fel i stamnätet.

 

Ersättningsbelopp

Den ersättning du får beror på avbrottsperiodens längd. Beloppet beräknas som en procentsats av din beräknade årliga kostnad, men det finns ett minimibelopp och ett maxbelopp.

I första hand betalas ersättningen ut genom kreditering, det vill säga tillgodohavande, på kommande faktura eller fakturor.

Vid avbrott som varar minst tolv timmar är ersättningen 12,5% av beräknad årlig nätkostnad men minst 1000 kronor. För varje påbörjad 24-timmnarsperiod som avbrottet pågår ökar sedan ersättningen med 25 procentenheter eller minst 1000 kronor.

 

Sidan uppdaterad 19 juli 2023