Ersättning vid strömavbrott

Ellagen reglerar hushållens och företagens rätt till en rimlig kompensation för de svårigheter som uppstår vid elavbrott som är minst tolv timmar. Syftet med ersättningsreglerna är att driva på investeringar som förbättrar elnäten.

Leveranssäkra elnätet, Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU6

Vad innebär reglerna för elkunden?

Nätföretag är skyldiga att betala en schablonersättning till elanvändare vid oplanerade elavbrott som varar mer än tolv timmar. Ju längre avbrottet varar desto högre är ersättningen

För att kunna få ersättning måste din fastighet bara påkopplad på elnätet när avbrottet påbörjades. Du måste också ha fullgjort din betalningsskyldighet enligt våra allmänna avtalsvillkor.

Ellagen (1997:857) till och med SFS 2021:312

Ersättningen betalas inte ut om:

  • avbrottet beror på egen försummelse,
  • avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet,,
  • avbrottet ligger utanför Ålem energis kontrollansvar,
  • avbrottet beror på fel i stamnätet.

Ersättningsbelopp

Den ersättning du får beror på avbrottsperiodens längd. Beloppet beräknas som en procentsats av din beräknade årliga kostnad, men det finns ett minimibelopp och ett maxbelopp.

I första hand betalas ersättningen ut genom kreditering, det vill säga tillgodohavande, på kommande faktura eller fakturor.

Avbrott mellan 12-24 timmar

Ersättningen är 12,5% av beräknad årlig nätkostnad. Minimibeloppet är 2% av aktuellt prisbasbelopp (avrundat till närmast högre hundratal kronor).

Avbrott över 24 timmar

För varje påbörjad 24-timmarsperiod utöver de första 24 timmarna är ersättningen 25% av beräknad årlig nätkostnad. Minimibeloppet är 2% av aktuellt prisbasbelopp (avrundat till närmast högre hundratal kronor).

Det totala maxbeloppet för ersättning för en avbrottsperiod kan högst uppgå till 300% av din beräknade årliga nätkostnad.

Sidan publicerades 18 juni 2021