Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Ordlista

När det gäller el och energi finns många olika begrepp och ord som kan vara svåra att förstå. Här har vi samlat några av de vanligaste orden och förklaringarna. Du hittar dessutom fler begrepp i ordlistan till höger.

Allmänna avtalsvillkor

En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.

Anläggning

Avser din elanläggning, det vill säga elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.

Anläggningsadress

Gatuadressen till din anläggning.

Anläggnings-ID, anl id

En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

Anvisat elhandelsföretag

Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.

Anvisat pris

Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag kallas anvisat pris. 

Avläsning

En avläsning av mätarställningen på din elmätare.

Fjärravläsning

Automatisk avläsning av din elmätare.

Manuell avläsning

Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätsföretag läser av mätaren.

Slutavläsning

En avläsning av mätarställningen på din elmätare, till exempel när du säger upp ditt elnätsavtal eller mätaren byts ut.

Betalningsansvarig

Den person som har tecknat avtalen med elnätsföretaget och elhandelsföretaget är betalningsansvarig.

Elcertifikatsavgift

Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhandelspriset eller redovisas separat.

Elhandelsavtal

Avtal med ditt elhandelaföretag om priset för den el du använder och till exempel uppgift om uppsägningstid.

Elhandelsföretag

Det företag som du köper din el av.

Elmätare

Den el du använder mäts med en elmätare. Elanvändningen anges i kilowattimmar (kWh).

Elnät

Under rubriken ”Elnät” på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för abonnemang och överföring av el.

Elnätsavtal

För att få el hem till dig måste du teckna ett avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till dig.

Elnätsföretag

Det företag som du har tecknat elnätsavtal med. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elförbrukning.

Elsäkerhetsavgift

En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.

Elöverföring

Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. På din faktura från elnätsföretaget kallas kostnaden för ”Elöverföring”.

Huvudsäkring

Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.

Kilowattimme, kWh

Ett mått som används för att mäta hur mycket el du använt. Din elmätare mäter kilowattimmar. En kilowattimme används till exempel när en 40 Watts glödlampa lyser i 25 timmar.

Mätarställning; avläst

Mätarställningen på din elmätare vid tidpunkten för avläsning.

Nätområde

Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion.

Nätpris

Det pris du betalar till elnätsföretaget. Oftast består priset av en fast avgift för abonnemang och en rörlig avgift för elöverföring.

Nätägare

Se elnätsföretag.

Nätövervakningsavgift

En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Områdes-ID

Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggnings id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. ”Områdes id” hittar du på fakturan.

Säkring

Teknisk anordning som skyddar elledningen från överbelastning. Till exempel är en propp en säkring.

Säkringsstorlek

Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Elnätsföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken.

Uttagspunkt

Anslutningen mellan din elanläggning och elnätet.

Årsanvändning; beräknad

Elnätsföretagets beräkning av hur hög din elanvändning är på ett år.

 
Snabbval

Mer information