Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Historia

Bild: byggnaden

Så startade Ålems Elverk, idag Ålem Energi AB

Eldistributionen inom vår del av landet startade med Finsjö kraftföretag. Redan år 1903 byggdes kraftverket Nedre Finsjö som var det första kraftverket i Emån och faktiskt det första i Småland. Det levererade kraft, dels till ett träsliperi i Finsjö, dels till Oskarshamns stad och Mönsterås köping.

Bolaget gick i konkurs efter några år och övertogs då till ett fördelaktigt pris av Oskarshamns stad som år 1909 ombildade det under firmanamnet Finsjö Kraftaktiebolag. Med början 1915 byggde Finsjöbolaget ytterligare tre kraftverk i Emån och ett i Alsterån.

Större kraftbolag blickar mot Finsjöbolaget

I Blekinge bildades år 1906 Hemsjö Kraftaktiebolag för att ta tillvara vattenkraften i Mörrumsån. Efter några år hade bolaget lyckats köpa många vattenfall i Helgeån, Mörrumsån och Ronnebyån. Det blev så mycket att man hade mer kraftproduktion än man hade avsättning för.

Sydsvenska kraftaktiebolaget, numera Sydkraft, som också tillkom år 1906 bildades av fem städer (Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg och Halmstad) för att till en början genom tio kraftverk ta tillvara vattenkraft huvudsakligen i Lagan och leverera kraft till samtliga städer, mindre samhällen och industrier mellan Halmstad och Malmö.

1920-talet inleddes med en sammanslagning av Sydkraft och Hemsjö-bolaget. Sydkraft hade då underskott på vattenkraft och Hemsjö hade ett ordentligt överskott.

Den lyckade fusionen med Hemsjöbolaget gjorde att Sydkraft nu även kastade blickarna på Finsjöbolaget som då hade haft några besvärliga år på grund av nyckfull tillgång på vatten i Emån. År 1920 var vattenståndet i Emån så lågt att man, enligt en kritisk reporter, inte ens kunde dränka Finsjöbolagets direktör Sundelin i ån.

Oskarshamns stad som var bolagets huvudägare behövde skaffa reservkraft i form av ett ångkraftverk vilket var en stor investering. Detta medverkade till att Sydkraft övertog Finsjöbolaget år 1921 och Oskarshamn blev samtidigt sjätte delägande stad i Sydkraft.

Kommunerna vill ta över eldistributionen

Sydkraft hade 1917 fått en områdeskoncession som gällde i 40 år och det innefattade även den senare från Finsjöbolaget övertagna distributionen inom Ålems och Mönsterås kommuner.

När det blev aktuellt med en förnyelse av koncessionen i mitten på 1950-talet började man i de båda kommunerna fundera på om man kanske skulle ta hand om eldistributionen själva. En anledning var att man inte var nöjda med Sydkrafts sätt att sköta det hela. Det fanns klagomål gällande leveranssäkerheten, klagomål på priser och på att nätutbyggnaden inte anpassades till samhällenas och industrins expansion. Man var även i Ålem besviken på att bolaget inte tillräckligt medverkade till utnyttjandet av de krafttillgångar som fanns i Alsterån.

Ålems och Mönsterås kommuner ansöker om områdeskoncession

Ett samarbete kom till stånd mellan Mönsterås och Ålems kommuner och man började utreda saken närmare. Ålems kommun anlitade Reijers Ingenjörsbyrå och av direktiven framgår att man förutsatte ett nära samarbete mellan de båda kommunala elverken och man räknade även med att kunna genomföra ett gemensamt kraftinköp från Sydkraft.

Utredaren kom fram till att det skulle vara både praktiska och ekonomiska fördelar med att bilda ett kommunalt elverk.

Den 25 oktober 1957 fattade kommunfullmäktige ett principbeslut om att bilda Ålems kommunala elverk. I december 1957 lämnade båda kommunerna samtidigt in ansökan om områdeskoncession.

Elförsörjningen i kommunen på 50-talet

I Reijers utredning kan man se hur elförsörjningen var ordnad i mitten på femtiotalet. Området matades från en 20 kV-friledning som gick mellan Hornsö och Kåremo. I Blomstermåla fanns en avgrening som via Tålebo gick till Mönsterås köping. Förutom Sydkraft fanns det tre mindre distributörer i kommunen:

  • Det var Åfors Möbelfabrik AB som då ägde Duveströms Kraftverk och distributionen i norra delarna av Blomstermåla och vissa delar av Sandbäckshult.
  • Vidare var det Industrikraft AB med ny kraftstation i Skälleryd som levererade kraft till Möbelfabriken i Skälleryd och via en 10 kV friledning till Bohman & Johanssons Fanerfabrik och Bevi i Blomstermåla.
  • Och slutligen Strömsrums Gård med Torsrums kraftstation som förutom leverans till egna anläggningar även försörjde en stor del av Ålems stationssamhälle, Hedersrum och området ner till Pataholms Köping.

De båda kommunernas koncessionsansökningar kompletterades i januari 1958 och gick sedan ut på remiss. I oktober 1958 avstyrkte Sydkraft ansökningarna. I december 1958 tillstyrkte Länsstyrelsen.

Mönsterås driver inte sin ansökan vidare

Under remisstiden förhandlade Mönsterås kommun med Sydkraft om en lösning som innebar att Mönsterås skulle få en årlig ersättning om man avstod att driva sin ansökan om områdeskoncession.

Den 26 maj 1959 beslutade KF i Mönsterås att tillstyrka förnyad koncession för Sydkraft.

Den 30 maj dvs. fyra dagar senare förordade kommerskollegium att Sydkraft skulle få en ny koncession på 10 år för utredning. Av det yttrandet framgick även att Mönsterås mot en ersättning av 60 tkr/år hade tillstyrkt Sydkrafts ansökan.

Ålem fortsätter förhandlingar

Med anledning av det nya läget begärde Ålems kommun uppskov med behandlingen av sin ansökan en tid och i september begärde man sedan separat behandling av sin ansökan.

I november 1959 fick Sydkraft förlängning men bara med 5 år.

I juni 1961 lämnade Ålems kommun in en ny koncessionsansökan.

Förhandlingar med Åfors Möbelfabrik leder till ett avtal om övertagande av bolagets anläggningar och distribution från den 1 oktober 1961. Ungefär ett år senare resulterar förhandlingarna med Sydkraft i en överenskommelse om köp av anläggningar för 1,5 mkr och en överlåtelse av koncessionerna den 1 januari 1963.

Kommerskollegiet avslår överlåtelsen

När sedan Sydkraft ansöker hos kommerskollegium om överlåtelse av distributionen till Ålem får man avslag. Ålems kommun besvärar sig över beslutet och man försöker även att få Sydkraft att göra det. Samtidigt satte man in köpesumman på Sydkrafts postgirokonto. Sydkraft ville inte besvära sig över beslutet och man skickade tillbaka pengarna till Ålem med motiveringen att affären inte gick att genomföra.

Ålems kommun placerade då köpesumman hos Länsstyrelsen samtidigt som man meddelade Sydkraft om detta. Efter en intensiv skriftväxling fick kommunen så småningom gehör för sina synpunkter hos kommunikationsdepartementet som då undanröjde kommerskollegiets beslut.

Efter 11 år tar Ålems kommun slutligen över driften

Överlåtelsen godkändes och den 1 mars 1963 övertog Ålems kommun driften.

De från Sydkraft övertagna koncessionerna gällde bara till 1964 så därför inlämnades en ny ansökan under 1964 som resulterade i en förlängning till utgången av 1967. Efter förhandlingar med Strömsrum träffades en överenskommelse om övertagande av distributionen från den 1 januari 1966.

Den 11 juni 1968 fick Ålems Elverk områdeskoncession på 25 år. Det hade då gått 11 år sedan det hela började. Efter 1968 har även distributionen som tillhörde Industrikraft AB övertagits och idag är Ålem Energi AB enda distributör i gamla Ålems kommun.

Bilaga till protokoll från styrelsemöte i Ålem Energi AB 19950519

 
Snabbval