Här är du: Välkommen till Ålem Energi AB – ditt lokala energibolag! » Vår verksamhet » Projekt » - Ombyggnation ställverk 24kV, Långehäll 2012-2013
Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Projektredovisning av nytt 24 kV ställverk i Blomstermåla

Ålem Energis befintliga 24 kV-ställverk i Blomstermåla byggdes och driftsattes 1968 - 1969. Första kvartalet 2011 tog styrelsen beslut om att ersätta det över 40 år gamla ställverket mot ett nytt. Med denna investering förbättras leveranssäkerheten betydligt för kunderna. Förfrågningsunderlag togs fram och skickades ut i mitten av oktober 2011. Total inkom 7 st anbud. Utvärderingen gjordes enligt punkt AFB.52 i förfrågningsunderlaget. Beställningen gick till YIT.

2012

Uppstartsmöte har hållits i maj där projekt och tidplan gicks igenom. Ställverket ska vara klart och driftsatt sista februari 2013. YIT räknar med att etablera sig i mitten av augusti. Nästa projektmöte kommer att hållas i augusti.

Befintligt 24 kV ställverk

Befintligt 24 kV ställverk

 

Markarbetet med nya ställverksbyggnaden påbörjades vecka 36. Gjutningen av grunden ska vara klar i slutet av vecka 37.

Markarbete

Justering av grunden.

 

Gjutningen av ställverksgolvet blev klart i slutet av vecka 38. Arbetet med att lyfta och bygga ihop den nya ställverksbyggnaden påbörjades vecka 39. Arbetet med ställverksbyggnaden beräknas vara klart torsdagen den 27 september. Hela projektet följer tidplan.

Ny ställverksbyggnad

Ny ställverksbyggnad lyfts på plats

 

Ny ställverksbyggnad

Montage av ny ställverksbyggnad

 

Ny ställverksbyggnad

Ny ställverksbyggnad på plats

 

Under veckorna 39 och 40 färdigställdes den nya ställverksbyggnaden.

Ställverksbyggnad

Ny ställverksbyggnad

 

 

Ställverksbyggnad

Arbete med innertak till ny ställverksbyggnad

 

Ny ställverksbyggnad

Ny ställverksbyggnad

 

Byggmöte nr 2 hölls den 9 oktober. Efter besiktning av kommunens byggnadsnämnd fick den nya ställverksbyggnaden tas i bruk. Det nya 24 kV-ställverket levereras under vecka 42. Montering av ställverket kommer att påbörjas efter leverans. Projektet följer tidplan.

Ny ställverksbyggnad

Ställverksbyggnad klar att tas i bruk efter besiktning

 

Ställverksbyggnad

Ny ställverksbyggnad i bakgrunden befintlig ställverksbyggnad

 

Arbetet med kanalisation d.v.s rördragning, montering av kabelstegar samt installationsarbetet startades i mitten av vecka 41.

Kanalisation

Kanalisation

  

 

I slutet av vecka 42 levererades 24 kV-ställverket och en del av LS-utrustningen.

20 kV ställverk

24 kV ställverk

 

Byggmöte nr. 3 hölls planenligt den 7 november vid mottagningsstationen i ställverksbyggnad i Blomstermåla. 24 kV-ställverket är levererat och uppställt på ordinarie plats, projektet följer tidplan. Nästa byggmöte kommer att hållas den 12 december då kommer bl. a. en detaljerad avbrottsplan för driftomläggning av T1 och T2 samt samtliga ledningsfack att gås igenom. 

Nya 20 kV ställverksfack

Nya 24 kV ställverksfack

 

Nytt 20 kV ställverk med ny stationstranformator 20/0,4 kV

Nytt 24 kV ställverk med ny stationstransformator 20/0,4 kV

 

Under veckorna 46, 47 och 48 pågår installations- och kopplingsarbete av de nya ställverksfacken och kontrollskåpen. Projektet följer tidplan.

Ställverk 24 kV

Nytt 24 kV-ställverk

 

Installations- och kopplingsarbete

Nytt 24 kV ställverk

 

Ny ställverksbyggnad

Det milda vädret håller i sig, 10 grader den 20/11-12

 

Nytt kontrollskåp

De nya kontrollskåpen

 

I samband med att det gamla ställverket byts så kommer även delar av de gamla kablarna mellan ställverksapparater att bytas ut. Kablarna i de nya utgående ledningsfacken kommer att skarvas ihop med de befintliga kablarna. Schaktningsarbetet med att ta fram de befintliga kablarna påbörjades torsdagen den 22 november.

Schaktning i ställverk

Schaktningsarbeten

 

Schaktningsarbeten

Schaktningsarbeten

 

Ny nätstation i vinterskrud

Ny nätstation i vinterskrud den 6 december

Kabelarbete

Kabelarbete

 

Den 12 december hölls byggmöte nr. 4 på Ålem Energi. Vid genomgång av tidplanen visar det sig att "SAT-testen" kommer att utföras under vecka 4 2013. Efter provningen kommer avbrotten att påbörjas med transformator T1 50/20 kV vecka 5, demontage av strömtransformator samt inkoppling av nya kontrollkablar. Därefter följer avbrott på utgående ledningsfack med början vecka 7. Vecka 8 när samtliga ledningar är överlagda i nya ställverket tas avbrott på transformator T2 50/20 kV. Nästa byggmöte kommer att hållas i mitten av januari 2013.  

Reläinställning

Arbete med reläinställning

 

Stations transformator

Ny stations transformator 100 kVA

 

Kabelstativ

Schakt för nytt kabelstativ

 

2013

Besiktning och provningskontroller av ställverket utfördes vecka 4. Fredagen den 25 januari hölls byggmöte nr. 5. Driftsättningen av det nya ställverket kan bli någon vecka försenad. I vecka 5 var det utbildning på det nya 24 kV-ställverket. De närmsta veckorna fram kommer kabelarbetena att öka.

Kontrolltavla

Kontrolltavla 50 och 20 kV

    

 

Kabelarbete

Kabelarbete i ställverks fack 20 kV

 

Kabelarbete ute

Kabelarbete ute

 

Fredagen den 5 april kl. 13.00 driftsattes det nya 24 kV-ställverket i Blomstermåla. Måndagen den 8 april kl. 13.00 börjar driftomläggning och överflyttning av utgående ledningar från gamla 24 kV-ställverket till nya 24 kV-ställverket. Driftomläggning och överflyttning av utgående ledningar (tot. 8 st.) beräknas vara klar fredagen den 12 april. Under vecka 16 och 17 flyttas 50/20 kV T1 över från gamla till det nya 24 kV-ställverket. 

Driftsättning

Driftsättning

 

Slutbesiktning av nytt 24 kV-ställverk med tillhörande apparater genomfördes onsdagen den 29 maj. Noterade brister och fel utgjorde ej hinder för godkännande varför arbetena som omfattades av denna besiktning godkändes. Entreprenaden kan i och med detta övertas av beställaren. Godkännandet och därmed övertagandet, gäller med verkan fr o m 2013-05-30.

Samtliga noterade anmärkningar, skall vara åtgärdade senast 2013-06-30.

Projektet slutreglerades ekonomiskt i början av kvartal fyra 2013.

 
Snabbval