Här är du: Välkommen till Ålem Energi AB – ditt lokala energibolag! » Vår verksamhet » Projekt » - Ombyggnation Blomsterströms kraftstation 2010-2011
Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Projektredovisning av nya vattenkraftverket i Blomsterström

I samband med den årliga strategidagen i maj 2007 beslutade styrelsen att undersöka möjligheten om att ersätta den befintliga vattenkraftstationen från 1914 mot ny, och då samtidigt lagligförklara hela vattenkraftstationen i Blomsterström.

Efter styrelsebehandling i mars 2010 har offerter på turbiner inhämtats och utvärderats. Av tre möjliga leverantörer som utvärderats valdes i september Cargo & Kraft Turbin Sverige AB som leverantörer av två semikapplanturbiner med kringutrustning. Turbinerna är under produktion och beräknas vara klara för montage efter vecka 17 2011. Blomsterströmsprojektet beräknas starta i maj och ska vara klart för drift till höglastsäsongen 2011.

Efter vår ombyggnation kommer vi att öka vår produktion i Blomsterström från dagens 800 000 kWh till ca. 2 000 000 kWh. Ålem Energi Krafts totala produktion av el med vattenkraft blir då ca. 5 600 000 kWh. Detta motsvarar ca. 800 st villor som årligen förbrukar 7 000 kWh/år.

Med vår lokalt producerade vattenkraftsel, ca. 5,6 GWh hjälper vi till att minska utsläppen koldioxid med ca. 1 036,0 ton årligen. 

Händelser vid Blomsterströms nya vattenkraftverk

Blomsterström innan ombyggnation

Blomsterström innan ombyggnation

 

Utloppskanal innan ombyggnation och rensning

Utloppskanal innan ombyggnation och rensning

 

Måndagen den 2 maj 2011 stoppades Blomsterströms vattenkraftverk för ombyggnation. Arbetet med fördämning av inlopps- och utloppskanalen påbörjades direkt. Under veckorna 18 och 19 demonterades och lyftes befintliga turbiner ur ”sumpen”.

Vid demonteringen kunde man se att den gamla grundkonstruktionen och kunskapen var gedigen och utformad efter att ge max energiproduktion för den tiden, i början av 1900-talet. I samband med stängningen gjordes ansträngningar för att befintligt fiskomlöp ska kunna vara vattenfyllt, för att bevara vattenmiljön i omlöpet under arbetet.

Sump med gamla turbiner

Sump med gamla turbiner

 

I slutet av vecka 19 konstaterades att det inte gick att använda befintlig sump på grund av berg under sumpbotten. Beslut fattades om att den bortre/befintliga sumpväggen måste tas ner och att maskinuppställningen flyttas nerströms något.

Sumpvägg

Sumpvägg

 

Under veckorna 20 och 21 har arbetet i sumpen fortskridit dvs. armering och förberedelse inför gjutning av sumpväggar och golv. I slutet av vecka 21 påbörjas sprängarbeten. Berg ska sprängas bort för att ge plats åt de nya ”kapplansugrören”. 

Sprängarbetena fortsatte vecka 22 och blev klart i mitten av denna veckan, då ungefär 350 m3 av berget var bortsprängt. I början av denna veckan kom även formerna till kapplansugrören. Arbetet med sprängningen blev klart onsdagen den 1 juni. Den 10 juni lyftes "frigolitformerna" till kapplansugrören på plats i "sumpen". Hela vecka 24 kommer betong - och gjutarbeten att pågå. Mycket arbete kommer att läggas på formarbetena runt kapplansugrören.

Från vecka 24 och under juni samt hela juli har arbete med armering, formning och gjutning pågått. Tre gjutningar har gjorts under denna period. Först göts sugrörsbotten därefter sugrören med mycket formarbete och sist göts turbinkamrarna och förlängningen av sumpbotten.

Arbete med sugrör

Formning och förarbete för gjutning av sugrör.

 

Arbete med sugrör

Arbete med sugrör

 

Turbinkamrarna

Formning och förarbete inför gjutning av turbinkamrarna

 

Formning

Formningsarbete inför gjutningen

 

Klart för gjutning av turbinkamrarna och sumpbotten

Klart för gjutning av turbinkamrarna och sumpbotten

 

Från den 26 juli till och med den 3 augusti rensas utloppskanalen och även 300 meter nerströms vattenkraftstationen. Detta sker på domslut av miljödomstolen i Växjö som i sin miljödom påpekar "För att inte störa uppvandringen och romläggningen under hösten får vattenarbeten som ger grumling i det fria åvattnet inte utföras under tiden 16 augusti - 15 november". Under rensningsarbetet upprättade Ålem Energi ett kontrollprogram tillsammans med länsstyrelsen i Kalmar.

Arbetet med rensningen gick mycket bra och genomfördes snabbare än beräknat. Entreprenaden utfördes av F-schakt i Timmernabben.

F-schakt rensar med långrävare i Alsterån

F-schakt rensar med långrävare i Alsterån

 

Långrävare och två dumprar rensar i utloppskanal

Långrävare och två dumprar rensar i utloppskanal

 

Torsdagen den 11 augusti är gjutningen av hela kraftstationen klar. Formningen börjar rivas vid kraftstationen och under helgen den 13 och 14 augusti schaktas fördämningen i intagskanalen bort. 

Gjutning

Gjutning

 

I början av vecka 33 fortsätter rivning av formningen. I mitten av denna vecka lyfts turbinerna på plats. Byggnationen av kraftstationshuset påbörjas i slutet av vecka 33.

Turbin

Turbin

 

Byggnationen av det nya kraftstationshuset fortsätter under hela vecka 34. I mitten av vecka 34 schaktas fördämningen nerströms bort. Den 25 augusti lyfts de nya generatorerna, kraftskåp och reglerskåpen på plats. Generatorerna, kraftskåpet samt reglerskåpen kommer från BEVI. 

Schakt

Fördämningen nerströms kraftstationen schaktas bort

 

Generator

Generator lyfts på plats

 

I slutet av vecka 34 och hela vecka 35 fortsätter arbetet med kraftstationsbyggnaden. Måndagen den 29 augusti påbörjas kopplingsarbetet. Detta görs av bolagets egna personal samt en inhyrd elektriker.

Kraftstationsbyggnad

Kraftstationsbyggnad

 

Arbetet med kopplingsarbetena i vattenkraftstationen gick mycket bra. På måndag den 5 september var kopplingsarbetet i vattenkraftverket klart. Samtidigt som kopplingsarbetet pågick inne i vattenkraftverket så färdigställdes kraftstationsbyggnaden. Under tisdag och onsdag arbetade BEVI med justering av reglerprogram samt intrimning av turbiner och generatorer.  

Nytt vattenkraftverk

Nytt vattenkraftverk

 

Turbin och generator

Turbin, generator och reglerskåp

 

Det nya vattenkraftverket i Blomsterström är nu klart för invigning den 8 september

 

Timmernabben 2011-09-07

 
Snabbval