Här är du: Välkommen till Ålem Energi AB – ditt lokala energibolag! » Elnät » Elnät näringsidkare
Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Elnät näringsidkare

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 N (rev) har upphävts. Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen. Ålem Energi AB  vill därför informera om att följande gäller för vår hantering av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. 

Elhandelsföretaget är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar.

Elhandelsföretaget samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t.ex. anställda, kontaktpersoner m.fl.) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. Behandling av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar elhandelsföretaget.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av elhandelsföretaget för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för elhandelsföretagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Elhandelsföretaget kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om elhandelsföretaget har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. I förekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av enskild firmas ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

En företrädare för kunden har rätt att begära information om personuppgifter om denne som behandlas av elhandelsföretaget samt även begära rättelse. Företrädaren har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Företrädare för kunden som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 
Snabbval