Undermeny
Ålem Energi AB

Råsnäs 103
384 71 Timmernabben

Tel: 0499-223 62

info@alemenergi.se

Org. nr: 556179-6508
Bankgiro: 5739-8026
SWIFT: SWEDSESS
IBANSEK:
SE1080000833110040004491

Jourtelefon elmontör:
070-667 77 84

Elnät konsument

Ålem Energi AB vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018.

Elnätsföretaget är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar.

Elnätsföretaget samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar elnätsföretaget.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av elnätsföretaget för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för elnätsföretagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Elnätsföretaget kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål

komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om elnätsföretaget har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av elnätsföretaget. Konsumenten kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 
Snabbval